Achtergrondplaatje met archiefdozen

Resultaten hulp

Resultaten hulp

De gevonden beschrijvingen worden getoond in een galerij, kaart of in een reeks. U kunt kiezen welke weergave u wilt door te klikken op de weergave iconen. Boven de zoekresultaten is een kruimelpad zichtbaar. Door erop te klikken kunt u terug naar het vorige scherm of terug naar het zoekscherm. Onder het kruimelpad is de paginering getoond (als er meer dan een pagina aan beschrijvingen gevonden is). Als er meer dan een pagina aan beschrijvingen gevonden is, wordt onder het kruimelpad getoond. Klik op het paginanummer, > om te bladeren in uw resultaat.

Het is mogelijk om aan te geven hoeveel resultaten u per pagina wilt weergeven. Als u het aantal hebt aangepast, te vinden onder Aantal p.p., kunt u door op het herlaad icoon het herlaad icoon te klikken de instelling doorvoeren.

Sorteren van uw gegevens kan ook. U kunt kiezen op welk veld u wilt sorteren en welke sorteerrichting de resultaten gesorteerd moeten worden. Na uw aanpassing moet u op het herlaad icoon het herlaad icoon klikken om de sortering door te voeren.

De laatst gestelde zoekvraag wordt bewaard. Wanneer u terug gaat naar het zoekscherm kunt u hierop de volgende drie mogelijkheden kiezen:
- zoeken binnen resultaat (kies Zoeken binnen zoekresultaat bij zoekopties)
- nieuwe zoekactie toevoegen aan vorig zoekresultaat (kies Toevoegen aan zoekresultaat bij zoekopties)
- met een schone lei beginnen, starten met een geheel nieuwe zoekvraag (kies Nieuwe zoekvraag bij zoekopties)

Uitleg over de iconen bij ieder zoekresultaat
icoon voor gedetailleerde beschrijving van het resultaat  Klik hier om de gedetailleerde beschrijving van het resultaat te lezen.
Winkelwagen icoon  Winkelwagentje. De afbeelding of het film- of geluidsdocument is te bestellen. Klik op het winkelwagentje om te bestellen en volg de aanwijzingen precies op.
Aanvragen icoon  Aanvragen. U kunt een object aanvragen voor een bepaalde dag.
Favorieten icoon  Als u een account heeft en bent ingelogd kunt u objecten in een dossier plaatsen. Op deze manier kun u uw favorieten later op een eenvoudige manier terugkijken.
Digitaliseren icoon  Via de knop "digitaliseren" kunt u aangeven dat u een archiefstuk digitaal wilt ontvangen. Hiervoor dient u zich vooraf te registreren.

uw digitaliseringsverzoek wordt in de winkelwagen gezet. Uw aanvraag is dan nog niet verstuurd naar ons.

Bekijken van een afbeelding, film- of geluidsdocument
Klik (indien aanwezig) op het miniatuurtje van de afbeelding of op het detail icoon. Als er een digitaal bestand aan de beschrijving is gekoppeld, verschijnt dezelfde afbeelding veel groter op het scherm. Een film kunt u bekijken door op het pijltje te klikken. Bij stilstaand beeld kunt u in-en uitzoomen. Via het kruimelpad kunt u weer terugkeren naar het zoekresultaat.
Results Help

The descriptions found are shown in a gallery, map or in a series. You can choose which view you want by clicking on the view icons. A crumb path is visible above the search results. By clicking on it you can go back to the previous screen or back to the search screen. Under the crumb path the pagination is shown (if more than one page of descriptions is found). If more than one page of descriptions is found, it is shown below the crumb path. Click the page number, > to browse your result.

It is possible to indicate how many results you want to display per page. If you have adjusted the quantity, which can be found under Number of p.p., you can make the setting by clicking on the top-up icon. Sorting your data is also possible. You can choose which field you want to sort by and which sorting direction the results should be sorted. After your adjustment, you need to click on the top-up icon to perform the sorting. The last search question is saved. When you return to the search screen, you can choose the following three options: - search within result (choose Search within search result in search options) - add new search to previous search result (choose Add to search result under search options) - start with a clean slate, start with a completely new search question (choose New search question in search options)

 
icoon voor gedetailleerde beschrijving van het resultaat  Click here to read the detailed description of the result.
Winkelwagen icoon  Shopping cart. The image or the film or sound document can be ordered. Click on the shopping cart to order and follow the instructions exactly.
Aanvragen icoon  Request. You can request an item for a specific day.
Favorieten icoon  If you have an account and are logged in, you can place objects in a file. This way you can look back at your favourites later in a simple way.
Digitaliseren icoon  Via the "digitize" button you can indicate that you want to receive an archive document digitally. Your digitization request will be put in the shopping cart. Your request has not yet been sent to us

Viewing an image, film or sound document Click (if any) on the thumbnail of the image or on the detail icon. If a digital file is attached to the description, the same image appears much larger on the screen. You can watch a movie by clicking on the arrow. When still, you can zoom in and out. Via the crumb path you can return to the search result